Chiến dịch phiếu giảm giá GW

Từ thứ sáu, ngày 21 tháng 4 đến chủ nhật, ngày 7 tháng 5
Chiến dịch Phiếu giảm giá Tuần lễ Vàng của VERILADY!
4 loại phiếu giảm giá có thể được sử dụng! Tổng cộng GIẢM GIÁ 5.300 Yên❕

Mã phiếu giảm giá 500 yên: GW500

Mã phiếu giảm giá 900 yên: GW900

Mã phiếu giảm giá 1500 yên: GW1500

2400 yên Mã phiếu giảm giá: GW2400

* Không thể kết hợp với các phiếu giảm giá khác.
*Mỗi mã giảm giá chỉ có thể được sử dụng một lần.
* Bạn không thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá trong một đơn hàng.
Quay lại blog