Quyền sở hữu trí tuệ

Nếu bạn lo ngại hoặc khiếu nại rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị vi phạm, vui lòng gửi email tới IP@wosebilling.com nêu chi tiết các quyền bị vi phạm hoặc sản phẩm bị cáo buộc vi phạm. Chỉ được sử dụng cho các vấn đề pháp lý và sở hữu trí tuệ và có thể không trả lời các yêu cầu khác.